top of page

Uzmanlık Alanlarımız

• Jeolojik Etüt 


Her ölçekte jeoloji harita ve paftalarının hazırlanması hizmetleri,


• Jeoteknik Etüt 


İmar Planlarına Esas Projeler, İçme suyu ve Kanalizasyon Etüt Projeleri, Baraj, Gölet vb. yapıların Projelendirilmesi, Demiryolu, Karayolu, Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları, Sulama Kanalı ve Tünel gibi hat projeleri ile Köprü, Viyadük vb.. sanat yapılarının mühendislik jeolojisi çalışmalarının yapılması ve Jeoteknik raporlarının hazırlanması hizmetleri,


• İmara Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etütler 


İmar planlarına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt ve araştırmaların yapılması, uygun ve sakıncalı alanların belirlenmesi, bunlarla ilgili raporların hazırlanması hizmetleri,


• Dolgu Kontrol İşleri 

Dolgu malzemesinin temini için ocak araştırılması, ocakların uygunluğunun belirlenmesi, belirlenen malzeme ile dolgunun özel ve genel şartnamelere göre imalatının yapılmasının sağlanması hizmetleri,


• Mühendislik Jeolojisi Kapsamında Arazi Deneyleri 

Her türlü proje kapsamında yerinde (in-situ) deneylerin yapılması hizmetleri

İletişim
bottom of page