top of page
Kıyıda Kayalar

Çalışma Alanları

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

-Tünel, kanal, boru hattı, demiryolu, karayolu güzergâhları ve benzeri ile baraj, gölet, köprü ayakları, liman, rıhtım, dalgakıran, barınak v.b. gibi mühendislik yapılarına yönelik jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya Jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve raporların hazırlanması,

-Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeolojik ve Jeoteknik etütler, parsel bazında jeolojik ve Jeoteknik etütler/zemin etütlerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

-Değişik amaçlı düşey, yatay veya değişik açı yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve sondaj yerlerinin tespit edilmesi, amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi,

-Genel ve özel amaçlarla bir alanın jeolojik modelinin oluşturulması ve yorumlanmasına yönelik arazi etüdü, değişik amaçlı örnek alımları; petrografik, mineralojik, paleontolojik inceleme ve yorumlama, değişik ölçeklerde jeolojik kesit hazırlanması ve jeoloji haritası üretimi,

- Genel veya özel amaçlarla fiziksel jeoloji, tektonik, petrografi, sedimantoloji ve stratigrafi, mineraloji, paleontoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji ve Jeokimyasal etütler, örnek alımı, jeolojik harita üretimi ve raporlarının hazırlanması,

bottom of page